Cash Bids


Scale Hours


Corn Receiving:


Mon (11/12) - Fri (11/16)     7:30 am - 6:00 pm
Feed Loadout:

Mon (11/12) - Fri (11/16)     7:30 am - 4:30 pm

 Hours subject to change.